Upphovsrätt

Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel.

Upphovsrättens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas till exempel på internet/intranät eller på en CD-skiva. Den här lilla uppslagsboken ger endast en kort vägledning om upphovsrättslagen. Den gör inga anspråk på att svara exakt på alla frågor in i minsta detalj. Har du funderingar, kontakta alltid någon av yrkesorganisationerna.

Vad är bild och original?

Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer eller collage. Med original menas den bild som upphovsmannen levererar.

Att tänka på som köpare

Vad köper jag?

När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt / upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

Vem äger bilden?

Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

Hur får bilden användas?

En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovsmannen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?

Så snart en bild ska återanvändas måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning.

Får bilden ändras?

Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men upphovsmannen ska då känna till beskärningen i förväg. I redaktionella- och informations sammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

Hur länge är bilden skyddad?

Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, orginalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

Får jag göra nya exemplar?

Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker eller som fotostatkopior eller på internet/intranät etc.

Vad gäller vid köp av arkivbild?

Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett visst bestämt sammanhang. Den levererade bilden skall alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

Källa: Svenska Fotografers förbund